fika_stor_sal

Organisation

Västerkyrkans församling är en demokratisk organisation.

Det högst beslutande organet är församlingsmötet, där varje närvarande medlem har en röst.

Församlingsföreståndaren (pastorn) är församlingens andlige ledare. Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut. Styrelsen består av ordförande samt åtta ledamöter, som väljs på årsmötet.

En viktig del i planeringen och genomförandet av verksamheten har personalen och de olika utskotten så som gudstjänst- utskottet, musikutskottet, informationsutskottet och ungdomsrådet.

Många praktiska saker hanteras och genomförs i serverings- grupper, fastighetsgruppen, kyrkvärdsgrupper med mera.